Dąbrowica nocą

Regulamin ośrodka

Regulamin pobytu konia w Stajni FC-Dąbrowica

Właściciel stajni w Dąbrowicy nr 54, Jarosław Pogodziński, przyjmuje pod opiekę konia............................ , należącego do. .............................................zamieszkałego w.............................. ... przy ul. ............................., legitymującym(cą) się dowodem osobistym o numerze ........,  numer telefonu .............., zwanym(ą) dalej Właścicielem konia.

 

Koń zostaje przyjęty pod opiekę przez własciciela stajni, po weryfikacji stanu zdrowia, ciągłości szczepień oraz braku narowów, o których własciciel konia zaobowiązany jest powiadomić przed przyjazdem (tkanie, łykawość, itp).

 

Właściciel stajni udostępnia koniowi boks, którego lokalizacja w stajni, stan i wyposażenie jest uzgodnione wcześniej z właścicielem konia.

 

Właścicel stajni zobowiązuje się do utrzymania boksu w czystości, ścielenia słomą lub trociną w zależności od wskazań właściciela konia. Sprzątanie i ścielenie odbywa się codziennie oprócz niedziel i świąt.

 

Właściciel stajni zobowiązuje się do trzykrotnego w ciągu dnia karmienia konia, w ilości do 6 kg owsa i do 12 kg siana. Wszelkie zmiany dotyczące innego karmienia ustala się dodatkowo.

 

Na życzenie właściciela konia, koń może otrzymywać mniejsze dawki pokarmowe lub paszę dostarczoną przez  właściciela, ale nie pomniejsza to kosztów utrzymania konia.

W miarę możliwości pogodowych i ustaleń z właścielem, obsługa stajni zobowiązana jest do codzienego wyprowadzania konia  na padok/pastwisko oraz jeden spacer w  karuzeli. 

Wyprowadzanie koni na padoki/pastwiska odbywa się „w ręku” i jest uzgadniane z właścielem konia.

 

Właściciel stajni zobowiązuje się do oglądu stanu zdrowia i kondycji zwierzęcia, w szczególności do niezwłocznego powiadomienia właściciela konia o podejrzewanej chorobie zwierzęcia, a w nagłych, zagrażających życiu konia przypadkach, do udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania lekarza weterynarii na koszt właściciela konia, nawet jeśli nie zaistnieje możliwość uzyskania zgody właściciela na wezwanie lekarza.

Własciciel konia zobowiązany jest do finansowania  cyklicznego odrobaczania konia. Zabiegi te odbywają się trzy razy do roku u wszystkich koni będących pod opieką w stajni jednocześnie.

 

Właściciel konia  zobowiązany jest do szczepienia konia przeciwko grypie co najmniej raz do roku.

 

Właściciel stajni  udostępnia właścicielowi konia miejsce na przechowanie sprzętu jeździeckiego.

 

Właściciel stajni, w ramach korzystania z infrastruktury ośrodka udostępnia do dyspozycji halę treningową dla koni. Właściciel konia zobowiązuje się do przestrzegania odrębnego regulaminu korzystania z hali określającego zasady bezpiecznego i nieuciążliwego dla innych użytkowników wykorzystania obiektu.

 

Wstawiając konia właściciel akceptuje warunki techniczne stajni i infrastruktury ośrodka.

Rozliczenie finansowe pobytu konia w stajni odbywa się w trybie miesięcznym.

Właściciel konia zobowiązuje się do uiszczania opłaty za utrzymanie konia w wysokości 900 złotych (słownie: dziewięćset złotych ) do dnia 10 każdego miesiąca, za dany miesiąc , z góry. Właściciel stajni zastrzega sobie zmianę wysokości opłaty za pobyt konia z conajmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

Obie strony obowiązuje miesięczny tryb wypowiedzenia. Zgłoszenie zamiaru zabrania ze stajni konia musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc pobytu. Ustalenia te odbywają się wyłącznie pomiędzy właścicielem stajni i właścicielem konia.

Właściciel konia zobowiązuje się do dbania o mienie stajni i wszelkie urządzenia, z których ma prawo korzystać, zachowania porządku, zgłaszania właścicielowi stajni zauważonych usterek lub uszkodzeń wyposażenia stajni, pastwisk itp.

Uszkodzenie infrastruktury lub wyposażenia ośrodka przez konia lub właściciela spowodowane nieprawidłowym lub nietypowym zachowaniem usuwane jest na koszt właściciela konia.

Wszystkie obowiązki właściciela konia dotyczą także osób trzecich przebywających na terenie stajni na zaproszenie właściciela konia. Właściciel konia ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe osoby oraz za przyprowadzane zwierzęta. Osoby, które mają dostęp do konia za zgodą jego właściciela muszą być przedstawione właścicielowi i obsłudze stajni. Zobowiązane one są do przestrzegania zasad określonych w regulaminie stajni i hali.

 

Właściciel stajni zobowiązuje się do nieudostępniania konia osobom obcym bez wiedzy właściciela konia.

 

Psy wprowadzane na teren ośrodka muszą przebywać pod całkowitą kontrolą swojego właściciela, a w szczególności na terenie gdzie odbywają się jazdy (plac treningowy, hala). Sprzątanie psich odchodów, zwłaszcza na terenach przed stajniami, należy do ich właścicieli.